Σάββατο 11 Ιουνίου 2011

Θέσεις ΠΑΣΚ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αυτή θα σας παρουσιασω συνοπτικά κάποιες από τις διεκδικήσεις ,τις προτάσεις,τα αιτήματά ,της παράταξης μας όπως αυτές πρόσφατα διαμορφωθήκαν ύστερα από το διάλογο και τις εισηγήσεις των στελεχών της ΠΑΣΚ εν όψει του 15ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ.Οι προτάσεις αυτές σχετίζονται με θέματα γενικά εκπαιδευτικά όπως το πώς βλέπουμε το νέο σχολείο,την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση ,το σύστημα πρόσβασης στο πανεπιστήμιο αλλά και πώς βλέπουμε θέματα όπως την μετεκπαίδευση των συναδέλφων,το σύστημα διορισμών και των
προσλήψεων ,τη διοίκηση της εκπαίδευσης και φυσικά τα οικονομικά και τα συνταξιοδοτικά του κλάδου.

Η εκπαίδευση, ως συλλογικό δημόσιο αγαθό, πρέπει να παρέχεται δωρεάν, σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται εμπόρευμα προς πώληση ούτε να υπακούει στους νόμους και τις δυνάμεις της αγοράς.
Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, για να έχει προοπτική μια χώρα οφείλει να θέτει ως προτεραιότητα την επένδυση στη γνώση με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε
► Αύξηση των δημόσιων πόρων ως δαπανών για την παιδεία στο 5% επί του ΑΕΠ, τουλάχιστο, με προοπτική το 7%
► Θεσμοθέτηση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (2 χρόνια προσχολική αγωγή, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
► Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (25 μαθητές στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, 20 στην ΤΕΕ και στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια)
► Εκπαιδευτική αποκέντρωση, με μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων προς την εκπαιδευτική περιφέρεια και τη σχολική μονάδα
► Αντιστοίχιση των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών σε περισσότερα συγγενή γνωστικά αντικείμενα, με κατάλληλη επιμόρφωση
► Περαιτέρω ενίσχυση-αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
► Ουσιαστική και συστηματική εκπαίδευση των αποδήμων, των παλιννοστούντων, των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών - Ανάπτυξη του διαπολιτισμικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης
► Πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων
► Βελτίωση των αναλυτικών προγράμματα ποσοτικά (μικρότερος όγκος) και ποιοτικά (υψηλότερη ποιότητα), με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών, την αντιστοίχισή τους προς τις συντελούμενες ραγδαίες αλλαγές στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην κοινωνία, τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη αλλά και την εξασφάλιση περισσότερου ελεύθερου χρόνου για το μαθητή και τη μαθήτρια
► Ένταξη της τέχνης και του πολιτισμού στα προγράμματα σπουδών
► Εφαρμογή του θεσμού του ολοήμερου σχολείου και στο Γυμνάσιο
► Ένταξη των εργαστηρίων και των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης
► Σχολικά βιβλία συμβατά με την υπάρχουσα σχολική πραγματικότητα, που δε θα περιέχουν εκτεταμένη ύλη ούτε θα είναι ιδιαίτερα αναλυτικά, θα είναι προσιτά σε όλους τους μαθητές και θα προωθούν την ανάπτυξη της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της κριτικής σκέψης
► Επέκταση σε όλους τους μαθητές και ουσιαστική εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της αγωγής υγείας, της αγωγής καταναλωτή και των λοιπών καινοτόμων δράσεων, που αλλάζουν το μορφωτικό περιεχόμενο του σχολείου και το καθιστούν χώρο ανάδειξης δημιουργικών και υπεύθυνων πολιτών με αισθητικές αξίες και ευαισθησίες.
► Επαναπροσδιορισμός των υποχρεωτικών και των επιλεγόμενων μαθημάτων και αυξημένη ελευθερία επιλογών μαθημάτων στο Λύκειο από τον μαθητή.
► Στήριξη των μαθητών, μέσω του θεσμού του ΣΕΠ, για την λήψη των καλύτερων αποφάσεων σε σχέση με το μέλλον τους


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θεμελιώδης στόχος της Τεχνικής Επαγγελματικής-Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) θεωρούμε ότι είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων ανθρώπων, με άρτια γενική μόρφωση, με κριτική σκέψη και με επαγγελματικές δεξιότητες για την ενεργή ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Αναγκαία,λοιπόν,προϋπόθεση για την πραγματική βελτίωση της σημερινής κατάστασης στη Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί η κατάργηση του ν. 3475/06. Παράλληλα, άμεσες κεντρικές προτεραιότητες και ιεραρχήσεις αποτελούν:
1. Τα προγράμματα σπουδών της ΤΕΕ οφείλουν να συνδυάζουν τη γενική παιδεία και την επαγγελματική προετοιμασία των νέων
2. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος έρευνας και τεκμηρίωσης των τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας για επιλογή επαγγελματικών ειδικοτήτων της Τ.Ε.Ε., συμβατή με τις σύγχρονες κοινωνικές και παραγωγικές απαιτήσεις. Αυτό βέβαια δε μπορεί να σημαίνει εξάρτηση από τις ανάγκες της αγοράς.
3. Ποιότητα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση με:
• Περαιτέρω αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής,
• Προώθηση νέων κτιριολογικών δομών, εργαστηριακοί εξοπλισμοί, δικτύωση των σχολικών μονάδων
• Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού της δυναμικού
• Κατά προτεραιότητα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της TEE σε θεσμοθετημένα τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις της ειδικότητάς τους.
• Παιδαγωγική κατάρτιση, ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα.
• Εκπαιδευτικό υλικό. Δημιουργία μόνιμων δομών, σχεδιασμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης συμβατικού και ηλεκτρονικού υλικού.

4. Σύνδεση της Τ.Ε.Ε. με την παραγωγή.
• Θεσμοθετημένη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων, στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής για την Τ.Ε.Ε.
• Ανάπτυξη του θεσμού της πρακτικής άσκησης των μαθητών στις επιχειρήσεις.
• Ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος διάγνωσης τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας για επαγγελματικές ειδικότητες.
• Σύγχρονα προγράμματα σπουδών – προσανατολισμός στις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες (πράσινη ανάπτυξη – υπηρεσίες …).
• Ενίσχυση και αναβάθμιση δομών επαγγελματικο Ανάπτυξη του θεσμού της πρακτικής άσκησης των μαθητών στις επιχειρήσεις.
• Ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος διάγνωσης τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας για επαγγελματικές ειδικότητες.
• Σύγχρονα προγράμματα σπουδών – προσανατολισμός στις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες (πράσινη ανάπτυξη – υπηρεσίες …).
• Ενίσχυση και αναβάθμιση δομών επαγγελματικού προσανατολισμού και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.
• Παροχή κινήτρων για προσέλκυση στην ΤΕΕ αποφοίτων Γυμνασίου.
• Στοχευμένη διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. για ανταπόκριση με επάρκεια στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παραγωγικής διαδικασίας.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το εξεταστικό σύστημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο-φραγμός για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση πλήττονται, κατά κανόνα, οι κοινωνικά αδύνατοι.
Άμεσα απαιτείται η αποδέσμευση του Λυκείου από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ενίσχυση της μορφωτικής επάρκειας και αυτοτέλειας Λυκείου και, μακροπρόθεσμα, η κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων (ελεύθερη πρόσβαση).
Για όσο διάστημα η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνεται με εξετάσεις:
α. Οι εξετάσεις πρέπει να είναι πανελλαδικές, να διεξάγονται με ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά το Λύκειο, και σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων
β. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας (διαφορετικός συντελεστής για καθένα από αυτά) να καθορίζονται από τη σχολή-τμήμα όπου επιθυμεί να εισαχθεί ο υποψήφιος
γ. Η εξεταστέα ύλη να καθορίζεται από το υπουργείο Παιδείας και να αντιστοιχεί στη διδαχθείσα
δ. Οι υποψήφιοι να έχουν απεριόριστες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία πρόσβασης.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Οι πραγματικές ανάγκες από προσωπικό στη δημόσια εκπαίδευση είναι ακόμα αρκετά μεγάλες και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα ο θεσμός των αναπληρωτών. Άρα διεκδικούμε :
► Αύξηση του αριθμού των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών
► Πλήρη κατάργηση της εργασιακής σχέσης του ωρομισθίου
► Οι αναπληρωτές να προσλαμβάνονται μόνο για την κάλυψη πραγματικών λειτουργικών κενών, με 12μηνη σύμβαση εργασίας και με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα
► Να επανεξεταστεί η τριετής παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή του πρώτου διορισμού τους


ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η πολιτεία οφείλει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα μετεκπαίδευσής τους, μέσω της παρακολούθησης προγραμμάτων ετήσιας ή διετούς διάρκειας, τα οποία θα οργανώνονται από τα ΑΕΙ, σε συνεργασία με το φορέα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, και θα οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο (master).
Οφείλει επίσης να χορηγεί άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε συναδέλφους που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συναφή με την ειδικότητά τους θέματα.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ολοένα και περισσότερες έρευνες επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα του ρόλου των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα.
Μετά την ψήφιση και εφαρμογή του ν.3848/2010 η επιλογή αυτών των στελεχών μπορεί να γίνεται με πιο αντικειμενικά, όχι όμως και μη αμφισβητήσιμα αξιοκρατικά κριτήρια. Κυριότερος λόγος ο μεγάλος αριθμός μονάδων που προβλέπεται για το κριτήριο επιστημονική–παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, ιδίως για τους μεταπτυχιακούς τίτλους που δεν είναι συναφείς με το αντικείμενο της θέσης, για τη γλωσσομάθεια και για τη γνώση των νέων τεχνολογιών.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις προτείνουμε:
► Τροποποίηση του νόμου 3848/2010 για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, κυρίως σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλογής και τη μεταξύ τους σχέση
► Ίδρυση και λειτουργία σχολής στελεχών της εκπαίδευσης
► Κατάργηση των γραφείων εκπαίδευσης
► Αύξηση και αναδιοργάνωση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, με τη θέσπιση τμημάτων σχολικών συμβούλων, εκπαιδευτικών θεμάτων γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης, υποστηρικτικών δομών και φυσικής αγωγής, οικονομικών, προσωπικού και νομικής υποστήριξης.
► Αλλαγή της διοικητικής δομής και ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, με ίδρυση τμημάτων σπουδών ΠΕ & ΔΕ και περαιτέρω αύξηση των αρμοδιοτήτων των ΑΠΥΣΠΕ/ ΑΠΥΣΔΕ
► Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης να επιλέγονται, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη, από ειδικό συμβούλιο επιλογής.
► Κάλυψη των κενών διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, ώστε και ο χειρισμός των θεμάτων να γίνεται από ειδικευμένους υπαλλήλους και οι Διευθυντές των Σχολείων να μην εξαντλούνται σε καθήκοντα γραμματέα, σχολικού φύλακα ή συντηρητή
► Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων διευθυντών σχολείων και συλλόγων διδασκόντων, στην προοπτική περαιτέρω μεταφοράς αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στη σχολική μονάδα.
► Υποδιευθυντές σε όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως τμημάτων
► Συντονιστές καθηγητές κατά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων, με επίδομα θέσης.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Διεκδικούμε ένα μισθολόγιο που θα δίνει πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις μας και θα συνδέεται με τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Μέσω του νέου μισθολογίου πρέπει να στοχεύουμε στην ανακατανομή του πλούτου, στην ανατροπή των αδικιών και ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν από τη μακροχρόνια επιλεκτική επιδοματική πολιτική και την πολιτική λιτότητας.
Στοχεύουμε, ειδικότερα, σε ένα μισθολόγιο που θα ενσωματώνει τα επιδόματα και θα αυξάνει σημαντικά τους βασικούς μισθούς. Αλλαγή της δομής του μισθολογίου που θα λαμβάνει υπόψη τα προσόντα, τα καθήκοντα, τις ιδιαιτερότητες του προσφερόμενου έργου. Θα ακυρώνει την επιδοματική πολιτική και την πολυδιάσπαση των πηγών χρηματοδότησης (ειδικοί λογαριασμοί).
Η εξάλειψη των μισθολογικών διαφορών και ανισοτήτων σε σχέση με τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς, που έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ μας επομένως είναι:
1. Άμεση αύξηση του Βασικού Μισθού με προοπτική την πραγματική σύγκλιση των αποδοχών μας με τον Μ.Ο. των μισθών των εκπαιδευτικών της Ευρωπαϊκής Ένωση
2. Άμεση ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο Βασικό Μισθό και επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας τα οποία θα υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών.
3. Διπλασιασμός των οικογενειακών επιδομάτων.
4. Άμεση καταβολή σε όλους τους καθηγητές του ποσού των 176 ευρώ, αναδρομικά από το 2002, με βάση και τις δικαστικές αποφάσεις.
5. Διπλασιασμός της ωριαίας αποζημίωσης και ποσοστιαία σύνδεσή της με τις συνολικές αποδοχές των εκπαιδευτικών. Καμιά μείωση και ουσιαστική αύξηση των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών (επιτροπές, βαθμολογήσεις κλπ).
6. Αναγνώριση των χρόνων σπουδών όλων των καθηγητών για μισθολογική εξέλιξη κατ’ αναλογία με τη ρύθμιση που ισχύει για τους πτυχιούχους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
7. Επανακαθορισμός των παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών και διπλασιασμός των επιδομάτων.


8.ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Η κοινωνική ασφάλιση είναι δημόσια, καθολική και υποχρεωτική για όλους τους Έλληνες και ξένους μετανάστες, εργαζόμενους και το κράτος πρέπει να εγγυάται τη βιωσιμότητά της.
Για τη σταθερή χρηματοδότηση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης απαιτούνται η πλήρης ανταπόκριση του κράτους στις νομοθετημένες υποχρεώσεις του, η δημιουργία ενιαίου και αποτελεσματικού μηχανισμού βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών, ο έλεγχος της ανασφάλιστης εργασίας και η εξασφάλιση νέων πρόσθετων πόρων.

Διεκδικούμε λοιπόν:
1. Κατάργηση όλων των διατάξεων που μειώνουν τις συντάξεις και αυξάνουν τα όρια ηλικίας.
2. Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια (χωρίς εξαγορά) ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας, τόσο για την κύρια σύνταξη όσο και για τα υπόλοιπα ταμεία και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά τις 31/12/1997.
3. Προσμέτρηση του συνολικού χρόνου ασφάλισης (διαδοχική ασφάλιση) για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης (ανεξάρτητα από ασφαλιστικό φορέα) και υπολογισμός της σύνταξης από τον τελευταίο φορέα (δημόσιο) για το σύνολο του εργασιακού βίου.
4. Πλήρης ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη. Δωρεάν περίθαλψη για οδοντιατρικά και φυσιοθεραπεία. Δωρεάν χορήγηση γυαλιών όρασης και φακών επαφής. Δωρεάν επεμβάσεις όρασης με laser.
5. Μείωση των εισφορών για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα, εξυγίανση του τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης.


Σας ευχαριστώ,
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Mέλος ΔΣ ΕΛΜΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ- ΦΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου